Veelgestelde vragen

 • Waarom moet de weg verbreed worden als er gekozen is voor een adviessnelheid 30 km/uur? Een verbreding van de weg kan juist uitnodigen tot sneller rijden.

  De verbreding is nodig om fietsers een eigen pad te geven dat voldoende breed is. Automobilisten krijgen ook een eigen wegbreedte zodat zij niet hoeven uit te wijken naar de fietsstroken.

 • Bij openstelling, wat zijn de veiligheidsmaatregelen die genomen gaan worden voor kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, schoolgaande kinderen)?

  Fietsstroken geven fietsers een volwaardig eigen plek op de weg. De fietsstroken worden verbreed van 1,5 meter naar 2 meter. De ruimte voor auto’s wordt ook breder waardoor automobilisten minder vaak hoeven uit te wijken op de fietsstroken.

  Verder verlagen (lange) plateaus de snelheid van het autoverkeer. Het snelheidsverschil met de langzame verkeersdeelnemers wordt verkleind waardoor dit veiliger aanvoelt.

  Daarnaast worden zebrapaden op de plateaus geplaatst voor een betere zichtbaarheid.

 • Als de rondweg opnieuw is ingericht, hoe wordt de snelheid dan gehandhaafd?

  De inrichting van de weg leidt ertoe dat de weggebruikers hun snelheid aanpassen. Omdat de inrichting niet conform de formele 30km/uur-inrichting wordt, volgt er geen verkeersbesluit. Dit betekent dat de politie niet handhaaft.

 • Hoeveel bomen moeten er gekapt worden?

  Voor de aanleg van de noordelijke rotonde en de wegverbreding aan De Wildeman en De Glazenmaker is het nodig ongeveer 36 bomen te kappen. Hiervoor planten we  50 tot 60 nieuwe bomen terug.

 • In de nieuwe situatie komt op de rondweg geen voorrang van rechts. Hoe kom je de rondweg op als het verkeer toeneemt?

  Op momenten zal dit lastiger worden. In simulaties met 25% meer verkeer zien we dat in 2030 het verkeer nog wel kan doorstromen. Een enkele keer moet er langer gewacht worden (ongeveer 10 auto’s). Omdat in de nieuwe situatie langzamer wordt gereden, ontstaat er eerder een moment om in te voegen. Ook zal de bereidheid om iemand vanuit de zijstraat toe te laten, naar verwachting groter zijn.

 • Is in het ontwerp ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen in de wijk, zoals het bouwen van extra woningen in Westerwatering?

  Ja. Er zijn verkeersprognoses die rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen. Het ontwerp houdt rekening met deze toename.

 • Heeft de discussie over stikstof (PAS) nog gevolgen voor de openstelling van de busbrug?

   Ja., de werkzaamheden aan de rondweg moeten voldoen aan de stikstofeisen.


 • Er wordt al zo lang gesproken over een 24 uurs openstelling. Gaat de busbrug nu wel of niet open tijdens de spits?

  Een begrijpelijke vraag maar nu is het nog niet mogelijk om daar een antwoord op te geven. We weten dat er voor -en tegenstanders zijn. Om een goed besluit te kunnen nemen is het belangrijk om alle belangen af te wegen.  Dat is een proces dat tijd kost. Openstelling mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het is dus belangrijk eerst daar naar te kijken. Het hele proces kent veel stappen en dat kost tijd. We verwachten dat de busbrug op z’n vroegst in 2022 open kan.

 • Waarom is gekozen voor een adviessnelheid van 30 km op de rondweg in Westerkoog?

  Bij elke inrichting van een weg of straat horen bepaalde kenmerken. Daar moeten wij ons aanhouden. Bij een 30 km zone kunnen we niet de maatregelen nemen die we nu in ontwerp hebben meegenomen en die juist zorgen voor een verbetering van de verkeersveiligheid. Bij een 30 km zone is de weg vrij smal en rijdt het fiets- en autoverkeer gemengd op de weg, zijn er geen aparte fietsstroken en nagenoeg geen zebrapaden. Door een toename van het verkeer zijn deze maatregelen juist nodig om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen. Daarom kiezen we, net zoals in de Westzijde, voor een adviessnelheid van 30km/uur op de rondweg. Dit geeft de mogelijkheid om – voor de veiligheid en leefbaarheid – de snelheid omlaag te krijgen, maar ook de doorstroming te borgen. Ook zijn bereikbaarheid van bus- en hulpdiensten goed geborgd.

 • Is de Westerkoogweg als tweede ontsluitingsweg als optie onderzocht?

  De Westerkoogweg is als nieuwe ontsluitingsweg een ingrijpende maatregel, met gevolgen voor een groter gebied. Een besluit hierover is niet los te nemen, maar als onderdeel van een groter geheel. Op dit moment werken we aan een nieuw Zaans Mobiliteitsplan. Hierin schetsen we het gewenste verkeersnetwerk voor de komende jaren voor heel Zaanstad, inclusief de gewenste ontsluiting van Westerwatering en Westerkoog. Het Zaans Mobiliteitsplan is naar verwachting begin 2021 klaar. Vervolgens gaat de gemeente op zoek naar financiële middelen om de maatregelen uit dit plan te realiseren.

  Bovendien wilde het college voor de verkiezingen op korte termijn een openstelling zodat tijdens de spits korte rijroutes tussen Westerwatering en Westerkoog ontstaan. Dat proces volgen wij nu waarbij we ook rekening houden met leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het proces om te zoeken naar een structurele oplossing duurt langer en mogelijke oplossingen zijn duurder dan aanpassingen aan de rondweg. Hierop wil het college niet wachten.


 • Het ontwerp voldoet niet aan de landelijke richtlijnen voor Duurzaam Veilig

  De adviessnelheid-30-oplossing is niet conform de landelijke richtlijnen Duurzaam Veilig.

  Een 30km/uur-inrichting staat gemengd verkeer (auto en fiets) toe, heeft geen fiets- of oversteekvoorzieningen (fietsstroken of zebrapaden), kent een smal wegprofiel, heeft verkeer van rechts voorrang en worden snelheidsremmers zoals drempels geplaatst om 30km/uur af te dwingen. Met het aantal auto’s dat over de rondweg gaat rijden na de 24uurs openstelling van de busbrug is een 30km/uur-inrichting niet veilig genoeg. De weg krijgt daarom kenmerken van zowel een 50km/uur- als 30km/uur-weg met als doel de verkeersveiligheid te vergroten en de snelheid te verlagen.

 • Wat houdt Duurzaam Veilig in?

  In Nederland gelden inrichtingsprincipes volgens Duurzaam Veilig. Deze principes geven duidelijkheid aan de weggebruikers, zodat zij weten welk gedrag (snelheid) er van ze wordt gevraagd en wat zij van de andere weggebruikers mogen verwachten.
  Zo horen in een 50km/uur-gebied fietsvoorzieningen, zebrapaden, geeft verkeer van rechts voorrang aan de hoofdweg en bestaat de weg veelal uit asfalt.
  Een 30km/uur-gebied staat gemengd verkeer (auto en fiets) toe, heeft geen fiets- of oversteekvoorzieningen, kent een smal wegprofiel, heeft verkeer van rechts voorrang en worden snelheidsremmers zoals drempels geplaatst om 30km/uur af te dwingen

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl