Planning

Welke stappen zijn nodig en wanneer worden die genomen?

Planning en proces


2017/2018

 • Verkeersonderzoek naar effecten voor verkeer bij 24 uur openstelling. 
 • Milieuonderzoek.

2019

 • Plan maken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op De Wildeman en De Glazenmaker.
 • Daarnaast plannen maken voor geluidswerende maatregelen langs de busbrug. Dit wordt beschreven in een project- en verkeersbesluit.

2020

 • Extra verkeersonderzoek (dat past bij het aangepaste ontwerp ‘advies-30’)
 • Extra milieuonderzoek (gebaseerd op het verkeersonderzoek)
 • Vaststelling van het ontwerp
 • Start planologische procedure (wijzigen van bestemmingsplan).

2021

 • Stikstofonderzoek, onderdeel procedure wijzigen bestemmingsplan.
 • Start onderzoek oplossingen stikstofproblematiek.

2022

 • Stikstof oplossing voorgelegd aan de vergunningverlener (omgevingsdienst NHN) om een natuurvergunning te verkrijgen.
 • Beoordeling door omgevingsdienst NHN loopt minstens tot eind 2022

2023

 • Helaas is er vertraging opgetreden door de stikstofproblematiek en de beoordeling door de omgevingsdienst NHN. Wat gaat er wel gebeuren?
 • Verder zoeken naar een oplossing voor de stikfstofproblematiek
 • Onderzoeken welke verkeersveiligheidsmaatregelen binnen het huidige bestemmingsplan, stikstofregels en vastgesteld budget wél uitgevoerd kunnen worden
 • Onderzoeken of het praktisch mogelijk is de busbrug De Binding eerst open te stellen voor (alleen) elektrische voertuigen

2024

 • Start planologische procedure
 • Het ontwerp voor de rondweg uitwerken. Op basis van het uitgewerkte plan kan een aannemer geselecteerd worden.
 • Plannen maken voor geluidswerende maatregelen voor de woningen langs de busbrug.
 • Opstellen verkeersbesluit
 • Opstellen omgevingsvergunning (kapvergunning)
 • Gewijzigde bestemmingsplan ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen indienen.

Als al deze stappen zijn doorlopen, wordt gestart met het zoeken naar een aannemer die het werk gaat uitvoeren. Daarna wordt daadwerkelijk met het uitvoeren van de maatregelen gestart

2025

Uitvoering maatregelen aan rondweg en openstellen busbrug in de spits.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl